Για την ARTION η Προσφορά στο Κοινωνικό Σύνολο δεν αποτελεί ζήτημα Πολιτικής αλλά Ευθύνης. Η Ομάδα της ARTION αναπτύσσει είτε μεμονωμένες δράσεις, είτε διασυνδέει τις δράσεις των Έργων της, με γνώμονα την ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής, την Αλληλεγγύη και το Κοινό Καλό.

Οι Βασικοί Άξονες γύρω από τους οποίους, αναπτύσσεται η Κοινωνική Πολιτική της ARTION, είναι οι εξής:

Ανθρώπινο Δυναμικό
Πιστεύουμε στους Ανθρώπους μας και επενδύουμε σε αυτούς. Δεν περιοριζόμαστε μόνον στη διασφάλιση υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας για την προστασία τους.

Ενισχύουμε συστηματικά:

 • τη Δια Βίου Μάθηση
 • τις ίσες ευκαιρίες για απασχόληση και επαγγελματική εξέλιξη
 • τον απόλυτο σεβασμό κάθε έκφανσης κάθε δικαιώματος
 • την ελευθερία του “συνεταιρίζεσθαι”

Καθώς οι Συνεργάτες μας, παραμένουν πάντα στην πρώτη γραμμή:

 • συμμετέχουν συστηματικά σε Επαγγελματικά Σεμινάρια και Κλαδικές Εκθέσεις
 • παρακολουθούν Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Προγράμματα Κατάρτισης
 • σε συνεργασία με την Ανώτατη Διοίκηση διευρύνουν τα Επαγγελματικά τους πεδία
 • αναλαμβάνουν νέες αρμοδιότητες, αναλόγως των ενδιαφερόντων και κινήτρων τους

Επιχειρηματικοί Συνεργάτες

Αναπτύσσοντας Στρατηγικές Συνεργασίες ενισχύουμε Επαγγελματίες που μοιράζονται τις ίδιες αξίες με εμάς, σε ότι αφορά στην ανάπτυξη μιας Φιλοσοφίας Κοινωνικής Πολιτικής. Έτσι, προτεραιότητά μας είναι οι Συνεργάτες μας, να:

 • μοιράζονται τις Αξίες της Κοινωνικής Πολιτικής
 • ενισχύουν το Ανθρώπινο Δυναμικό τους
 • εφαρμόζουν Περιβαλλοντικές Πολιτικές
 • υιοθετούν πρακτικές ενίσχυσης Υγιούς Εμπορίου
 • παράγουν τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες τους ευθυγραμμιζόμενοι και μη συγκρουόμενοι με τις εταιρικές μας Πολιτικές εφαρμόζοντας παράλληλα κάθε Κώδικα Δεοντολογίας
 • μεριμνούν με κάθε τρόπο για την ενίσχυση των Τοπικών και της ευρύτερης Κοινωνίας

Αγορά
Διασφαλίζουμε την Οικονομική Αποτελεσματικότητα και ελαχιστοποιούμε κάθε ρίσκο. Αυτό συνεπάγεται, εφαρμογή μία διευρυμένης διαχειριστικής πολιτικής σε κάθε έκφανση της Αγοράς:

 • διασφάλιση Ποιότητας παρεχόμενων Υπηρεσιών
 • διασφάλιση Ποιότητας και Ασφάλειας Προϊόντων μέσων των Συνεργατών
 • Ποιοτικό και Ποσοτικό έλεγχο Υπηρεσιών και Προϊόντων, Προμηθευτών – Συνεργατών
 • διαφάνεια σε κάθε ενδο-εταιρική και δια-εταιρική δραστηριότητα και συναλλαγή
 • πιστή εφαρμογή κάθε συνόλου συνδεδεμένων Κανόνων Δεοντολογίας

Τοπική Κοινότητα
Αναπτύσσουμε πολιτικές και μηχανισμούς για τη μεγιστοποίηση και την προώθηση μίας αμφίδρομης επικοινωνίας και συνεργασίας με την Τοπική Κοινωνία. Δεν περιοριζόμαστε απλώς στο να τηρούμε ενήμερη την Κοινωνία για τις Δράσεις, τα Έργα μας και τα αποτελέσματά τους.

 • Οι Προμήθειές μας αποτελούν επένδυση για την ανάπτυξη της Τοπικής Οικονομίας και κατ’ επέκταση της Τοπικής Κοινωνίας
 • Τα Προγράμματα Απασχόλησης που αναπτύσσουμε ενισχύουν την κατάρτιση των νέων και τους προετοιμάζουν αποτελεσματικότερα για την αντιμετώπιση των επαγγελματικών προκλήσεων του αύριο
 • Τα Κοινωνικά Προγράμματα στα οποία συμμετέχουμε ενθαρρύνουν τον εθελοντισμό των Συνεργατών μας και υποστηρίζουν την Κοινότητα σε Είδος
 • Αξιοποιούμε το Οικονομικό και Πολιτικό βάρος της Επιχείρησης προς την επίλυση κοινωνικών ζητημάτων που απασχολούν την Τοπική Κοινωνία
 • Εφαρμόζουμε Προγράμματα Κοινωνικού Μάρκετινγκ για την ευαισθητοποίηση της Τοπικής και της Ευρύτερης Κοινωνίας προς ενίσχυση του Έργου δεδομένων Ομάδων

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
Υποστηρίζουμε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, είτε υποστηρίζοντας και ενισχύοντας το Έργο τους, είτε εμπλέκοντας τα Μέλη τους στα Έργα μας, με στόχο την ενίσχυση του τελικού αποτελέσματος των Δράσεών τους αλλά και τη μεγιστοποίηση της εμπειρίας της δράσης των Μελών τους. Τελικώς, η Τοπική Κοινωνία, αποκομίζει τα μέγιστα από τις συνέργειες που αναπτύσσονται.

Περιβάλλον
Είναι περισσότερο από αυτονόητα για εμάς:

 • επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση χαρτιού στο γραφείο
 • ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών και μελανοδοχείων
 • περιορισμός απορριμμάτων
 • ελαχιστοποίηση εταιρικού ενεργειακού αποτυπώματος

Προχωράμε όμως και ένα βήμα παραπέρα:

 • προωθούμε την χρήση Οικολογικών Υλικών για τις Διοργανώσεις μας
 • προωθούμε την εφαρμογή και χρήση ηλεκτρονικών εκδόσεων έναντι έντυπων
 • περιορίζουμε τον αριθμό αντιτύπων για τις έντυπες παραγωγές
 • εισάγουμε όλο και περισσότερες “πράσινες πολιτικές” στις Διοργανώσεις μας

Βιώσιμη Ανάπτυξη
Μέσω της Κοινωνικής μας Πολιτικής, ενισχύουμε την Κοινωνία, ενδυναμώνουμε την Κοινωνική Συνοχή, στοχεύουμε στην Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης συνοψίζεται στις ακόλουθες προτεραιότητες:

 • Διαχείριση Ενεργειακών Απαιτήσεων
 • Διαχείριση Απαιτήσεων Μετακίνησης
 • Περιορισμός Εκπομπών Αερίων
 • Περιορισμός Καταναλώσεων Υδάτινων Πόρων
 • Συνεπής Χρήση Υποδομών
 • Διαχείριση Αποβλήτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών
 • Διασφάλιση Ηθικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Τοπικές Προμήθειες
 • Διαφάνεια Συναλλαγών
 • Μέριμνα Ασφάλειας και Ασφάλισης
 • Σεβασμός Ισότητας και Διαφορετικότητας
 • Διαχείριση Πολιτιστικού Αντίκτυπου
 • Διαχείριση Κοινωνικού Αντίκτυπου
 • Διαχείριση Οικονομικού Αντίκτυπου
 • Επικοινωνία Εμπλεκομένων Μερών
 • Εξωτερική Επικοινωνία
 • Παρακολούθηση και Ανατροφοδότηση