Διαχείριση Ποιότητας

Η υιοθέτηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας θα πρέπει να είναι μια απόφαση Στρατηγικής σημασίας για έναν Φορέα. Η Διοίκηση Ποιότητας των Διεργασιών εφαρμόζεται σε όλες τις Διαδικασίες που απαιτούνται για τη Διαχείριση Πελατών, Προμηθευτών, Υπηρεσιών και Προγραμμάτων και τα αποτελέσματα των Διεργασιών επαληθεύονται. Η αποτίμηση της ικανοποίησης του Πελάτη και των εμπλεκόμενων μερών χρησιμοποιείται για εκτίμηση και επιβεβαίωση του κατά πόσο οι απαιτήσεις, τόσο των Πελατών όσο και του Συστήματος, τελικώς ικανοποιούνται.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η ARTION έχει καθιερώσει, τεκμηριώσει, εφαρμόσει και διατηρήσει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, με σκοπό τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του, λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική της και τους στρατηγικούς της στόχους, καθώς επίσης και τις ανάγκες και απαιτήσεις των Πελατών της.

Δέσμευση της Διοίκησης

Η Διοίκηση της ARTION έχει δεσμευτεί, δεσμεύεται και συμμετέχει ενεργά στην εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Έτσι, ενημερώνει το Προσωπικό και τους Συνεργάτες, για τη σημασία της ικανοποίησης των απαιτήσεων των Πελατών της και της συμμόρφωσης των Υπηρεσιών με τις απαιτήσεις της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

Επίσης, μέσω της Πολιτικής Ποιότητας, η οποία και βρίσκεται -μεταξύ άλλων- αναρτημένη στις Εγκαταστάσεις της Εταιρίας, κοινοποιεί στους Εργαζόμενους τη Στρατηγική, μέσα στην οποία αναφέρονται και οι Στόχοι, που αφορούν στη διαρκή βελτίωση. Μέσω της Πολιτικής Ποιότητας δεσμεύεται και για την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας Πόρων, ώστε να βελτιώνονται οι αποδόσεις της.

Όλα τα δεδομένα που συλλέγει η Διοίκηση από τους Στόχους, τις ανάγκες των Πελατών και τα αρμόδια Τμήματα, τα επεξεργάζεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, κατά την ανασκόπηση.

Εστίαση στον Πελάτη

Η Διοίκηση της ARTION, μέσω της επικοινωνίας που έχει με τους Πελάτες της, διασφαλίζει ότι αφενός προσδιορίζονται και κοινοποιούνται οι απαιτήσεις τους και αφετέρου, αυξάνεται η ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών τους.

Η Διοίκηση σε σχέση με τους Πελάτες και ωφελούμενους της ARTION:

 • αναγνωρίζει τις ανάγκες – προσδοκίες τους, ακόμη και των δυνητικών Πελατών
 • καθορίζει τα κύρια χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών που παρέχει σε σχέση με τις απαιτήσεις
 • αναγνωρίζει και αξιολογεί την ικανότητα της να ικανοποιήσει τις εκπεφρασμένες απαιτήσεις
 • αναγνωρίζει ευκαιρίες
 • αναγνωρίζει ενδεχόμενες αδυναμίες που έχει ως Φορέας
 • αναλύει τον ανταγωνισμό και
 • επισημαίνει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τωρινά αλλά και μελλοντικά

Η ARTION δεσμεύεται ως προς τα εξής:

 • Να αφουγκράζεται τις ανάγκες των Πελατών της, σχετικά με τα Έργα και τις Υπηρεσίες της, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις τους
 • Να εξασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους για την εκτέλεση των Έργων αυτών
 • Να σχεδιάζει κατάλληλα τα Έργα τα οποία προτίθεται να εκτελέσει εφαρμόζοντας τις βέλτιστες τεχνικές που διαθέτει
 • Να εφαρμόζει συστηματικά και χωρίς αποκλίσεις τις Διαδικασίες Διαχείρισης Έργων σύμφωνα με τις Εσωτερικές Διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας παρακολουθώντας τις συμβατικές υποχρεώσεις
 • Να εφαρμόζει αποτελεσματικά και να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
 • Να θέτει μετρήσιμους Αντικειμενικούς Στόχους για την Ποιότητα σε επιχειρηματικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων ή / και Διεργασιών. Οι Στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξής τους στοπλαίσιο της Ανασκόπησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας από την Ανώτατη Διοίκηση της Εταιρίας
 • Να επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των Στελεχών της, ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα
 • Να παρακολουθεί, μετρά και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους των Διεργασιών της, ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιότητα και η ικανοποίηση των Πελατών της.

Πιστοποίηση Ποιότητας

 • ISO 9001:2008, ISO 9001:2015
  Από τις 6 Μαΐου 2011 η ARTION διαθέτει Πιστοποίηση για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει, βάσει των απαιτήσεων των προτύπων ISO 9001:2008 & ISO 9001:2015.
 • ELOT 1435:2009
  Από τις 7 Ιουνίου 2012 η ARTION διαθέτει Πιστοποίηση επί των παρεχόμενων Υπηρεσιών Επικοινωνίας, βάσει των απαιτήσεων του ΠροτύπουELOT 1435:2009.