Οι Παράγοντες Επιτυχίας στους οποίους εστιάζει η ARTION, σχετίζονται τόσο με το εσωτερικό όσο και με το εξωτερικό της περιβάλλον. Έτσι, η Ομάδα Συνεργατών, η Διασφάλιση Ποιότητας των παρεχόμενων Υπηρεσιών, η διαρκής Επένδυση σε Τεχνολογία αλλά και το αυστηρά επιλεγμένο Δίκτυο Εξωτερικών Συνεργατών, συμβάλουν καθοριστικά προς αυτή την κατέθυνση.

  • Η Ομάδα Συνεργατών της ARTION καλύπτει τις πιο σύγχρονες και σύνθετες απαιτήσεις, με τον πιο επαγγελματικό τρόπο, στελεχωμένη από έμπειρο προσωπικό υψηλού επιπέδου.
  • Η Διασφάλιση Ποιότητας στις παρεχόμενες Υπηρεσίες, αποτελεί προτεραιότητα σε κάθε επίπεδο για την ARTION, γι’ αυτό και έχει πιστοποιηθεί, για την υιοθέτηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΝ ΙSO 9001:2008, με σκοπό την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών της και τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης των διαδικασιών της, μέσω μετρήσιμων στόχων. Ενισχυτικά, έχει πιστοποιηθεί και σύμφωνα με το Πρότυπο ELOT 1435:2009 για τις Υπηρεσίες Επικοινωνίας που παρέχει.
  • Δραστηριοποιούμενη σε έναν από τους πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους Κλάδους, ARTION δεν θα μπορούσε παρά να στοχεύει διαρκώς σε Τεχνολογική Επένδυση αλλά και να διαθέτει εξαιρετικά αναβαθμισμένο Τεχνολογικό Εξοπλισμό ώστε να υποστηρίζει το Έργο της. Από την έναρξη της δραστηριότητά της και μέχρι σήμερα, επενδύει διαρκώς σε υλικό και λογισμικό. Είναι υπερήφανη για την τεχνολογία αιχμής που διαθέτει και πολύ περισσότερο για το πολυσύνθετο και πλήρες (CRM) λογισμικό της, που διευκολύνει τη Διαχείριση των Έργων. Το Σύστημα ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο τη συνδεδεμένη Βάση Δεδομένων, με δυνατότητα έκδοσης αναφορών και απογραφών σε όποια μορφή απαιτείται, ανταποκρινόμενο έτσι στις πλέον σύνθετες απαιτήσεις και ανάγκες οποιουδήποτε Έργου.
  • Σε επίπεδο Εξωτερικών Συνεργασιών και Προμηθευτών, η ARTION επιλέγει και συνεργάζεται με καταξιωμένους επαγγελματίες και εξειδικευμένες εταιρείες, που παρέχουν αποδεδειγμένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών σε κάθε τομέα. Με αυτό τον τρόπο, διασφαλίζει την απαιτούμενη ποιότητα τόσο στην προσφορά των Υπηρεσιών τρίτων όσο και στο τελικό αποτέλεσμα.

Το Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα της ARTION αποτυπώνεται στα εξής σημεία:

  • Εξειδίκευση Προσωπικού: Οι συνεργάτες της ARTION αποτελούν επαγγελματίες εξειδικευμένους στο αντικείμενο εργασίας τους, διασφαλίζοντας μεγιστοποίηση του παραγόμενου αποτελέσματος.
  • Τεχνολογική Υπεροχή: Εφαρμόζοντας τεχνολογίες αιχμής και αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις σε κάθε επίπεδο – από αυτοματισμούς γραφείου, μέχρι εφαρμογές λογισμικού – η ARTION αυξάνει κατακόρυφα την καθημερινή αποδοτικότητα εργασίας.
  • Πιστοποίηση Υπηρεσιών: Πιστοποιημένη για τις Υπηρεσίες της, σύμφωνα με τα Πρότυπα EN ISO 9001:2008 και ELOT 1435:2009, η ARTION μπορεί να εγγυηθεί για την Ποιότητα των παρεχόμενων Υπηρεσιών, εφαρμόζοντας παράλληλα Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, αλλά και Αξιολόγηση τόσο εσωτερικά, όσο και εξωτερικά καθώς και από τους Πελάτες και Συνεργάτες της.
  • Οργανωτική Δομή: Εφαρμόζοντας διευρυμένο Σύστημα Οργάνωσης και Λειτουργίας, η ARTION δομείται σε επιμέρους Τμήματα, στα οποία ανατίθενται οι Εργασίες κάθε Έργου, χωρίς να ανατίθεται απλώς κάθε Έργο εξ’ ολοκλήρου σε έναν Συνεργάτη. Έτσι, διασφαλίζεται τόσο η εις βάθος ενασχόληση με κάθε επί μέρους εργασία όσο και η αποτελεσματικότερη διαχείριση.