Κοινωνική Ευθύνη

Για την ARTION η Προσφορά στο Κοινωνικό Σύνολο δεν αποτελεί ζήτημα Πολιτικής αλλά Ευθύνης. Η Ομάδα της ARTION αναπτύσσει είτε μεμονωμένες δράσεις, είτε διασυνδέει τις δράσεις των Έργων της, με γνώμονα την ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής, την Αλληλεγγύη και το Κοινό Καλό.

Οι Βασικοί Άξονες γύρω από τους οποίους, αναπτύσσεται η Κοινωνική Πολιτική της ARTION, είναι οι εξής:

Ανθρώπινο Δυναμικό

Πιστεύουμε στους Ανθρώπους μας και επενδύουμε σε αυτούς. Δεν περιοριζόμαστε μόνον στη διασφάλιση υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας για την προστασία τους.

Ενισχύουμε συστηματικά:

 • τη Δια Βίου Μάθηση
 • τις ίσες ευκαιρίες για απασχόληση και επαγγελματική εξέλιξη
 • τον απόλυτο σεβασμό κάθε έκφανσης κάθε δικαιώματος
 • την ελευθερία του “συνεταιρίζεσθαι”

​Καθώς οι Συνεργάτες μας, παραμένουν πάντα στην πρώτη γραμμή:

 • συμμετέχουν συστηματικά σε Επαγγελματικά Σεμινάρια και Κλαδικές Εκθέσεις
 • παρακολουθούν Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Προγράμματα Κατάρτισης
 • σε συνεργασία με την Ανώτατη Διοίκηση διευρύνουν τα Επαγγελματικά τους πεδία
 • αναλαμβάνουν νέες αρμοδιότητες, αναλόγως των ενδιαφερόντων και κινήτρων τους

 

Επιχειρηματικοί Συνεργάτες

Αναπτύσσοντας Στρατηγικές Συνεργασίες ενισχύουμε Επαγγελματίες που μοιράζονται τις ίδιες αξίες με εμάς, σε ότι αφορά στην ανάπτυξη μιας Φιλοσοφίας Κοινωνικής Πολιτικής. Έτσι, προτεραιότητά μας είναι οι Συνεργάτες μας, να:

 • μοιράζονται τις Αξίες της Κοινωνικής Πολιτικής
 • βελτίωση των λειτουργιών του Ανθρώπινου Δυναμικού τους
 • εφαρμόζουν Περιβαλλοντικές Πολιτικές
 • υιοθετούν πρακτικές ενίσχυσης Υγιούς Εμπορίου
 • παράγουν τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες τους ευθυγραμμιζόμενοι και μη συγκρουόμενοι με τις εταιρικές μας Πολιτικές εφαρμόζοντας παράλληλα κάθε Κώδικα Δεοντολογίας

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

 • Υποστηρίζουμε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, είτε υποστηρίζοντας και ενισχύοντας το Έργο τους, είτε εμπλέκοντας τα Μέλη τους στα Έργα μας, με στόχο την ενίσχυση του τελικού αποτελέσματος των Δράσεών τους αλλά και τη μεγιστοποίηση της εμπειρίας της δράσης των Μελών τους.

Περιβάλλον

Είναι περισσότερο από αυτονόητα για εμάς:

 • επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση χαρτιού στο γραφείο
 • ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών και μελανοδοχείων
 • περιορισμός απορριμμάτων
 • ελαχιστοποίηση εταιρικού ενεργειακού αποτυπώματος

Προχωράμε όμως και ένα βήμα παραπέρα:

 • προωθούμε την χρήση Οικολογικών Υλικών για τις Διοργανώσεις μας
 • προωθούμε την εφαρμογή και χρήση ηλεκτρονικών εκδόσεων έναντι έντυπων
 • περιορίζουμε τον αριθμό αντιτύπων για τις έντυπες παραγωγές
 • εισάγουμε όλο και περισσότερες “πράσινες πολιτικές” στις Διοργανώσεις μας

 

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Μέσω της Κοινωνικής μας Πολιτικής, ενισχύουμε την Κοινωνία, ενδυναμώνουμε την Κοινωνική Συνοχή, στοχεύουμε στην Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης συνοψίζεται στις ακόλουθες προτεραιότητες:

 • Διαχείριση Ενεργειακών Απαιτήσεων
 • Διαχείριση Απαιτήσεων Μετακίνησης
 • Περιορισμός Εκπομπών Αερίων
 • Περιορισμός Καταναλώσεων Υδάτινων Πόρων
 • Συνεπής Χρήση Υποδομών
 • Διαχείριση Αποβλήτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών
 • Διασφάλιση Ηθικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Τοπικές Προμήθειες
 • Διαφάνεια Συναλλαγών
 • Μέριμνα Ασφάλειας και Ασφάλισης
 • Σεβασμός Ισότητας και Διαφορετικότητας
 • Διαχείριση Πολιτιστικού Αντίκτυπου
 • Διαχείριση Κοινωνικού Αντίκτυπου
 • Διαχείριση Οικονομικού Αντίκτυπου
 • Επικοινωνία Εμπλεκομένων Μερών
 • Εξωτερική Επικοινωνία
 • Παρακολούθηση και Ανατροφοδότηση